เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week9

หน่วยการเรียนรู้ : ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอนเสียแล้วเสียไป         
          เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถตระหนักและบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ สามารถใช้คำพ้องรูปและพ้องเสียง ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๓ - ๑๗
 ..
๒๕๕๘

โจทย์ :
- ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เสียแล้วเสียไป
- คำพ้องรูปและคำพ้องเสียง

Key  Question
ทำไมปู่จึงตาย ?

เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้อ่านและฟัง และการวิเคราะห์คำพ้องรูป คำพ้องเสียงได้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เสียแล้วเสียไป
- ใบงานที่เป็นข้อความภาษาพูด
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เสียแล้วเสียไปโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนสรุปแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
 ให้นักเรียนแต่ละคนเลือกคำศัพท์ จากเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เสียแล้วเสียไป
คนละ ๑๐ คำแล้วเขียนบันทึกลงในสมุดงาน 
เชื่อม
- นักเรียนศึกษาและนำเสนอความหมายของคำศัพท์
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
- ช่วยกันอธิบายความหมายของคำศัพท์นั้นพร้อมยกตัวอย่าง
ชง
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มครูจะแจกบัตรคำศัพท์กับรูปภาพ( คำพ้องรูป พ้องเสียง ) โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคำที่แจกให้และช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าบัตรคำนั้นเป็นอย่างไร
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคำศัพท์กับรูปภาพ
( คำพ้องรูป พ้องเสียง ) และสรุปข้อมูลเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ Mind Mapping
ศุกร์
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่ร่วมกันวิเคราะห์และศึกษาได้
ชง
 ครูให้นักเรียนอ่านบทความ แล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำพ้องรูปและพ้องเสียง
เชื่อม
- นักเรียนช่วยกันแต่ละคนช่วยกันนำเสนอพ้องรูปและพ้องเสียงที่ตนเองพบและขีดเส้นใต้ไว้
 - วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ใช้
นักเรียนทำใบงานเรื่องคำพ้องรูป คำพ้องเสียง
เชื่อม
นักเรียนวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าการทำใบงานว่าใช่หรือไม่
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- สรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
- การเขียนและนำเสนอความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่าน
- การอ่านบทความ แล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำพ้องรูปและพ้องเสียง
- ศึกษาบัตรคำศัพท์กับรูปภาพ
( คำพ้องรูป พ้องเสียง )
 - Mind Mapping สรุปเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง
- ใบงานคำพ้องรูปและพ้องเสียง

-
ความรู้ :สามารถใช้คำพ้องรูปและพ้องเสียง ในงานเขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อความและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญนำคำพ้องรูปพ้องเสียงมาปรับใช้ในงานเขียนได้รวมทั้ง
อ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆ ม.1 ได้นำเสนอผลงานการแต่งเพลงที่เกี่ยวกับคำไวพจน์ และทุกคนก็ได้ร่วมสะท้อนผลการนำเสนอของแต่ละคน แต่ทุกๆคนก็สนใจและตั้งใจทำกิจกรรมดีมากเลยค่ะ นอกจากนั้นพี่ๆก็ยังได้อ่าน เรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เสียแล้วเสียไป หลังจากนั้นพี่ๆแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนสรุปแผนภาพโครงเรื่อง แล้วก็ศึกษาเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง รวมทั้งออกแบบใบงานเกี่ยวกับคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงให้ผู้อื่นทำและตนเองก็เข้าใจได้ค่ะ อีกทั้งสัปดาห์นี้ยังมีกิจกรรมนอนบ้านของพี่ผู้ชาย ม.1 ด้วยนะคะเป้าหมายก็เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน คุณครู รวมทั้งซึมซับบรรยากาศและวิถีของบ้านมัธยมค่ะ

    ตอบลบ