เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week1


หน่วยการเรียนรู้ : ขุนนางป่า
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งสามารถอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยและ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๑๔ - ๒๑
..
๒๕๕๘
โจทย์ :
- ขุนนางป่า  ตอน เพลงปืนป่าบนดอย นานและนานมาแล้ว ก่อนถึงวันนี้
- คาดเดาเรื่อง
- ลักษณะของเสียงในภาษาไทย

Key  Question
ทำไมจึงต้องมีการยิงปืนบนดอย?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- วรรณกรรมเรื่อง ขุนนางป่า ตอนเพลงปืนป่าบนดอย นานและนานมาแล้ว ก่อนถึงวันนี้
พุธ
เชื่อม
- ครูแนะนำหนังสือที่จะใช้ในสัปดาห์นี้
- นักเรียนเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือและการวาดภาพประกอบ
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนและนำเสนอ
พฤหัสบดี
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องขุนนางป่า  ตอน เพลงปืนป่าบนดอย นานและนานมาแล้ว ก่อนถึงวันนี้โดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
  นักเรียนสรุปความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านโดยการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ศุกร์
ชง
นักเรียนแต่ละคนหาคำศัพท์และศึกษาความหมายของคำที่ตนเองสนใจคนละ ๑๐ คำ จากเรื่องขุนนางป่า  ตอน เพลงปืนป่าบนดอย นานและนามาแล้ว ก่อนถึงวันนี้ รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของเสียงจากคำศัพท์ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนหาคำศัพท์ที่ตนเองสนใจรวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของเสียงที่อ่านคำศัพท์และบันทึกลงในสมุด
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอเรื่องทีศึกษา
-  วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องกับความหมายของงานเขียนหรือไม่
ใช้
- นักเรียนจับคู่ศึกษาเรื่องเสียงในภาษาไทย
และนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบการ์ตูนช่อง

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร  
- การแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
- สมุดบันทึกคำศัพท์และลักษณะของเสียงในภาษาไทย
- การ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสียงในภาษาไทย
ความรู้ :สามารถอธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทยได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แสดงถึงความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำต่างๆและลักษณะของเสียงในภาษาไทย รวมทั้งอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การจัดการและวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์นี้คุณครูแนะนำหนังสือวรรณกรรมเรื่องขุนนางป่า แต่ก่อนอื่นคุณครูให้พี่ๆเขียนบอกความหมายของคำว่าป่าก่อน ว่าหมายถึงอะไร และคำว่าขุนนางนั้นหมายถึงอะไร
  พี่มายด์ : ป่า หมายถึง ต้นไม้ที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่ เป็นร่มเงาให้เรา และสัว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่า
  ขุนนาง หมายถึง คนใหญ่คนโตที่อยู่ในวัง รับใช้คนที่มีอำนาจมากกว่า
  พี่คอบ : ป่า หมายถึง ต้นไม้รกๆ
  ขุนนาง หมายถึง คนที่มีอำนาจ
  พี่นัท : ป่า หมายถึง ธรรมชาติ ต้นไม้ สัตว์ป่า
  ขุนนาง หมายถึง คนที่ทำงานในวัง
  พี่เพลง : ป่า หมายถึง ต้นไม้ที่มีจำนวนเยอะๆ มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย มีความอุดมสมบูรณ์สีเขียว
  ขุนนาง หมายถึง คนใหญ่คนโตที่ทำงานอยู่ในพระราชวัง
  จากนั้นคุณครูก็ถามต่อว่า แล้วคำว่าขุนนางป่า พี่ๆคิดว่าหมายความว่าอย่างไร
  พี่กระต่าย : คนที่อาศัยอยู่ในป่า เป็นอันธพาลป่าเถื่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย
  พี่อังอัง : ขุนนางที่ทำงานอยู่ในป่า
  พี่ไอดิน : ขุนนางที่มีความรู้เรื่องธรรมชาติ พืชไม้สัตว์ป่ามากมาย บางทีได้ทำงานในป่าไม้บ้าง
  ฯลฯ
  จากนั้นคุณครูก็ได้ให้พี่ๆเขียนคาดเดาเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเรื่องขุนนางป่าและร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเอง และได้ให้พี่ๆลองเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในบ้านม.1 และให้แต่ละคนจัดหมวดหมู่รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของเสียงที่อ่านคำศัพท์และบันทึกลงในสมุด รวมทั้งให้พี่ๆม.1จับคู่ศึกษาเรื่องเสียงในภาษาไทยและนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบต่างๆตามความสนใจค่ะ

  ตอบลบ