เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week7

หน่วยการเรียนรู้ : ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้ รวมทั้งสามารถบอกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ สามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๒๙ มิ..
-
๓ ก..
๒๕๕๘

โจทย์ :
- ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
- ภาษาพูดและภาษาเขียน

Key  Question
ทำไมเด็กชายจึงเห็นเกวียนหันกลับย้อนไปสู่ทางเดิมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของคนที่อยู่บนเกวียน ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
- ใบงานที่เป็นข้อความภาษาพูด
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมาโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ถ้าครูให้นักเรียนพูดบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมานักเรียนจะพูดว่าอย่างไร ?
 เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนก็พูดแสดงความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยคคำพูดของแต่ละคน
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ ถ้าครูให้นักเรียนเปลี่ยนจากการพูดบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา มาเป็นการเขียนถึงตัวละครแทนนักเรียนจะเขียนได้อย่างไร ?
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนเขียนความรู้สึกถึงตัวละคร
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเองและร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างในเรื่องของการใช้คำพูดและการเขียนว่าที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ศุกร์
ชง
ครูแจกใบงานที่เป็นภาษาพูดและให้นักเรียนแต่ละคนช่วยเขียนแก้เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การเขียนว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
- ให้นักเรียนศึกษาเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน
ใช้
นักเรียนเขียนแต่ละคนสรุปเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียนในรูปแบบใบงาน( นักเรียนออกแบบเอง)
เชื่อม
นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันทำและ
สนทนาร่วมกันเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาพูดและภาษาเขียน
เชื่อม
- นักเรียนทำใบงาน 
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- สรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบการ์ตูนช่อง
- การพูดและเขียนเพื่อบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา
- สมุดบันทึกเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียน
- ใบงานที่นักเรียนออกแบบเอง
ความรู้ :สามารถบอกความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ รวมทั้งเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อความและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนได้รวมทั้ง
อ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้พี่ๆได้อ่านวรรณกรรมเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมาและคุณครูก็ได้ให้พี่ๆแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยการเขียนการ์ตูนช่อง จากนั้นเราก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวละครที่ชอบ ว่าทำไมจึงชอบตัวละครตัวนั้น หลังจากนั้นคุณครูก็ให้เปลี่ยนจากการพูดบอกความรู้สึกของตนเองต่อตัวละครที่ชอบในเรื่องขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ตอน เมื่อลมฝนผ่านมา มาเป็นการเขียนถึงตัวละครแทน แล้วเราก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนนำเสนองานเขียนของตนเองและร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างในเรื่องของการใช้คำพูดและการเขียนว่าที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง แล้วเราก็ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาพูดและภาษาเขียนว่ามีความจำเป็นอย่างไรในชีวิตประจำวันของเรา แล้วเพื่อให้พี่ๆมีความเข้าใจเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนมากขึ้นคุณครูจึงให้ทำใบงานที่ครูเตรียมมาให้ค่ะ

    ตอบลบ