เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week4


หน่วยการเรียนรู้ : ขุนนางป่า
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
           รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๘  - ๑๒
มิ..
๒๕๕๘

โจทย์ :โจทย์ :
- ขุนนางป่า  ตอน บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า
ชนิดและหน้าที่ของคำ
- คำวิเศษณ์
- คำบุพบท
- คำสันธาน
Key  Question
ภาษาของคนข้างบนว่าโลกข้างล่าง หมายความว่าอย่างไร ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
 สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ขุนนางป่า  ตอน บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต

- ใบงาน
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องขุนนางป่า  บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอความเข้าใจในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูให้นักเรียนร่วมกันเลือกคำที่เป็นคำวิเศษณ์ คำบุพบทและคำสันธานจากเรื่องขุนนางป่า  ตอน บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอ
- วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่าใช่หรือไม่
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ นักเรียนคิดว่าคำวิเศษณ์ คำบุพบทและคำสันธานนั้นมีความสำคัญอย่างไร ?
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนร่วมกันนำเสนอและจับคู่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคำวิเศษณ์ คำบุพบทและคำสันธานเพิ่มเติมและสรุปความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ Mind Mapping
ศุกร์
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันนำเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษา
ใช้
- นักเรียนทำใบงาน

- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- สรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
- สมุดบันทึกเรื่องคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน
-  Mind Mapping สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน
 - ใบงาน
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่บัตรคำและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน
และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน : สัปดาห์นี้พี่ๆตั้งใจทำกิจกรรมดีมากค่ะ พี่ๆอ่านเรื่องขุนนางป่า ตอน บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า และร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน จากนั้นคุณครูก็ให้พี่เลือกคำที่เป็นคำวิเศษณ์ คำบุพบทและคำสันธานจากเรื่องขุนนางป่า ตอน บนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า และช่วยกันคิดว่าใช่หรือไม่ แล้วจับคู่เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคำวิเศษณ์ คำบุพบทและคำสันธานเพิ่มเติมและสรุปความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบ Mind Mapping

    ตอบลบ