เป้าหมาย

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อเรียนรู้ ข้อมูล เรียนรู้การลงมือปฏิบัติเรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรม: เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การใช้ภาษาจริงจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม และ การเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม เป็นการจำลองชีวิตจริง มีความงดงามทั้งวิถีชีวิตและการใช้ทักษะทางภาษา อีกทั้งจรรโลงใจให้ใคร่ครวญ

week5


หน่วยการเรียนรู้ : ขุนนางป่า
เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถคาดเดาหรือคาดคะเนเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผล อ่านจับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของประโยค รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้ มีนิสัยรัก การอ่าน มีมารยาทในการ ฟัง พูด และเขียนที่ดี


Week

Input

Process

Output

Outcome

๘  - ๑๒
มิ..
๒๕๕๘

โจทย์ :
- ขุนนางป่า  ตอน แขนของป่า
ชนิดและหน้าที่ของประโยค
- ความเดียว
- ความรวม            

Key  Question

ทำไมคนในหมู่บ้านต้องโค่นต้นไม้ ?

เครื่องมือคิด
 Brainstorms :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านและฟัง
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน ภาพวาดประกอบเรื่องที่อ่าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ขุนนางป่า  ตอน แขนของป่า
- ห้องสมุด
- อินเทอร์เน็ต
พุธ
ชง
นักเรียนอ่าน เรื่องขุนนางป่า  ตอน แขนของป่าโดยอ่านเสียง (อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ
เชื่อม
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง
จำ : เรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : สรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: วิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละคร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : สรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริง
 ประเมินค่า:การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
 สร้างสรรค์ : แต่งเรื่องใหม่  แต่งตอนจบใหม่ 
วาดภาพประกอบ  ฉาก การ์ตูน
ใช้
นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจโดยวาดภาพประกอบเรื่อง
พฤหัสบดี
ชง
ครูให้นักเรียนเลือกประโยคที่ตนเองชอบจากเรื่องขุนนางป่า แล้วเขียนลงในสมุดคนละ ๑ ประโยค
เชื่อม
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอประโยคข้อความที่ชอบ
ชง
ครูใช้คำถาม นักเรียนคิดว่าประโยคว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร ?”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์ประโยคข้อความที่ตนเองเลือกไว้ ว่าเป็นอย่างไร
- แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาเรื่องชนิดของประโยค
(ประโยคความเดียว  ประโยคความรวม)
ศุกร์
ชง
ครูใช้คำถาม “ นักเรียนจะสามารถนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่าง ? ”
 เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดรูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจ  ( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
ใช้
 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องที่ศึกษาในรูปแบบต่างๆ ( เพลง เกม ชาร์ตความรู้ ฯลฯ)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Mind Mapping
- การพูดอธิบายลักษณะของตัวละคร   แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
-  การบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ และสามารถนำข้อคิดไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- สรุปความเข้าใจเรื่องที่อ่านในรูปแบบภาพวาด
- สมุดบันทึกเรื่องประโยคความเดียว ความรวม
-  Mind Mapping สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
- ใบงาน
ความรู้ :สามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของประโยคความเดียวและความรวม รวมทั้งใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
- การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่บัตรคำและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของประโยคความเดียว ความรวม
และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียน บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
- สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูได้ให้พี่ๆแต่ละคนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประโยคความเดียวและประโยคความรวมเป็นการบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ จากนั้นเราก็ได้ร่วมกันนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แต่ละคนได้ศึกษา จากนั้นคุณครูกับพี่ๆก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับวรรณกรรมที่อ่านและให้พี่ๆแต่ละคนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้งค่ะ แล้วคุณครูก็ได้ให้พี่ๆลองยกตัวอย่างข้อความจากวรรณกรรมที่อ่านว่าประโยคใดเป็นประโยคความเดียวและประโยคความรวม แล้ววิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นคุณครูก็ได้เพิ่มเติมโดยให้พี่ๆทำแบบฝึกหัดวิเคราะห์ประโยคที่ครูกำหนดให้จำนวน ๑๐ ข้อ ว่าเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของพี่ๆร่วมกันอีกครั้งค่ะ ซึ่งพี่ๆก็มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมดีมากค่ะ และสามารถทำงานที่ได้รับผิดชอบได้ตรงตามเวลาที่กำหนดอีกด้วยค่ะ

    ตอบลบ